فک کردین مردم؟ نخیر زندم اخرین پستم چ بود  سوسک شدم بای و شنبه امتحان دارم بای  دوباره 

پ.ن میرم پست جور میکنم بای