خب برای امروطز داستان بسه

شوخی کدم بابا عاشقی خون اشام،عشق در یک نگاه و دو عاشق و یک معشوق رو میدم

ولی این پارته اخره این داستانه که امروز میدم

برو ادامه