خاهران و برادران گرامی توجه...

 

حوصله ی من یک دخترم و ازدواج غم انگیز و نرم ول مطمئن باشید دوباره سر حوصله بیام مدم....

اما مخام اگه بشه یه رمان سوپر دو لوکس که کپی ننننننننننننننیییییییییییسسسسسسسسستتتتتتت

بنویسم

اگه بخام بدم به احتمالا اسمش باشه "دزدان دریایی"به جان خدم کپی نی فق بعضی صحنه هاش از رمانای مختلفه ول کپی نمی باشد

این رمان که مخام بدم بیوش و ممکنه تغییر بدم ممکنه کل داستانو از نو بنویسم چو الا کلی ایده تو ذهنم هه و نمد کدوم و بنویسم

ممکنه یک چند روز یا چند هفته دیه طول بکشه چو درم روش میفکرم

خیله خو مه برم غذامو بخورم

بایی❤