سلم خوبین ❤😁

 

من گفتم یه چند تا شعر بنویسم اگ دوس داشتین کپی کنید 💕

 

«اشکاتو پاک کن همسفر 

 

گاهی باید بازی رو باخت

 

اما این و یادت باشه 

 

دوباره میشه زندگی رو ساخت» 

 

 

«آبی تر از آنم که بی رنگ بمیرم

 

از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم 

 

من آمده بودم تا مرز رسیدن 

 

همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم

 

تقصیر کسی نیست که این گونه غریبم

 

شاید که خدا خواست دلتنگ بمیرم» 

 

من ک عاشق همینم 😁

 

مــاه پشــت ابــر نمیمـــونه ولــی غصـه پــشت خنــده چــرا؟! 🖤

 

 

"غم نگاه آخرت تو لحظه ی خدافظی

 

گریه ی بی وقفه ی من تو اون روزای کاغذی

 

قول داده بودیم ما به هم که تن ندیم به روزگار

 

چه بی دووم بود قولمون جدا شدیم آخر کار"

 

 

مـــامـانمْ مــیــگِــه آهَـــنْـــگْ هـــایـــے کِــــه گُــوشْ مــیـــدی مَـــسْــخَــرَنْ :) 

 

نِــمْــیــدُونَـــه ایــن آهَــنــگــا زِنــدِگــیــه دُختَرِشو تَعــریــفْ مــیـکُــنِه:)

 

 

شده یک بار بخندی و در اوجش به سکوتی برسی؟! 🥺💔