الهام جونم اجی سلام خوبی بیا دیگ من اومدم 

 

اجی ترانه مرخص نشد؟

 

الهامممممم گلم اگ نیای من رفتماااااا 

 

تا ۳۰ میشمارم بدوووو بیا