تــــلـــنـــگــر 💖

08:20 1400/11/12 - دیانا

#تلنگر

 

تنها "عابِد" بودن به درد نمی خورد؛

👈 "ﻋـَﺒﺪ" ﺑـﺎﺵ

 

ﺷـﯿﻄﺎﻥ ﻫﻢ سالیان ﺳـﺎﻝ ﻋﺒـﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ...

ﻋـﺎﺑـﺪ ﺷﺪ

امّا👈 "ﻋـَﺒـﺪ " ﻧـﺸﺪ ...

 

ﺗــﺎ ﻋـَﺒـﺪ ﻧـﺸﻮﯼ، ﻋﺒﺎﺩﺗﺖ چنگی ﺑﻪ دل نمی زند؛

ﻋـَﺒﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ:

ﺑﺒـﯿﻦ👈 "ﺧﺪﺍﯾﺖ" ﭼﻪ ﻣﯽﺧـﻮﺍﻫﺪ، 

ﻧﻪ👈 "دلت"... ❤

 

عبادت با عبد بودن قشنگ"🖤🔗┄