سلاممممممم

خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟

من که عالیم بعد از اون مریضی سخت

خب فقط بچه ها اگر کسی انگیلیسی بلد بود ترجمه انگیلیسیش اشتباه بود ببخشید دیگه

چون یهو دستم خورد قاطی شد ولی فکر کنم ترجمه هاش درست باشه

حالا بپر ادامه

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

*

Don’t just read about success stories, create your own

فقط داستان‌های موفقیت رو نخوان، داستان خودت رو خلق کن

*

🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

بُزرگ فکر کُن، بُزرگ باور کُن، بزرگ عَمل کُن، و نتیجه هم بُزرگ خواهد بود..

*

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند

*

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

*

Don’t let your dreams just be dreams.

نزار رؤیاهایت فقط رؤیا باقی بمانند

*

 than the excitement of winning

اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

*

Success doesn’t just find you
You have to go out and get it

موفقیت شما را پیدا نمی کند
شما باید بیرون بروید و آن را به دست آورید.

*

Don’t stop when you’re tired
Stop when you’re done

هنگام خسته شدن متوقف نشوید
وقتی کار خود را تمام کردید متوقف شوید

*

Go to bed with satisfaction

با عزم راسخ از خواب بیدار شوید
با رضایت به رختخواب بروید.

*

Do something today that your future self will thank you for

امروز کاری انجام دهید که خود آینده شما سپاسگزارتان باشد.

*

Little things make big days

چیز های کوچک روز های بزرگی را رقم می زنند.

*

It’s going to be hard
but hard does not mean impossible

این سخت خواهد بود
اما سخت به معنای غیرممکن نیست.

*

The key to success is to focus on goals
not obstacles

کلید موفقیت تمرکز روی اهداف است
نه موانع!

*

Sometimes you win
sometimes you learn

گاهی برنده می شوی
و گاهی می آموزی.

*

Dream it
Believe it
Build it

رویای آن را داشته باش
باورش کن
بسازش.

*

Always make a total effort
even when the odds are against you

همیشه تلاش کنید
حتی زمانی که شانس هم مخالف شماست

*

 to take the action
Take the action and your feelings will change

منتظر تغییر احساسات خود برای انجام عمل نباشید
اقدام کنید
و احساسات تان تغییر خواهد کرد.

*

The distance between insanity and genius is measured only by success

فاصله بین جنون و نبوغ فقط با موفقیت اندازه گیری می شود.

*

The road to success and the road to failure are almost exactly the same

جاده موفقیت و شکست دقیقا یکسان هستند!

*

The harder the battle
the sweeter the victory

هرچه نبرد سخت تر باشد
پیروزی شیرین تر است.

*

Make sure your worst enemy doesn’t live between your own two ears

مطمئن باشید که بدترین دشمن شما بین دو گوش تان زندگی نمی کند.

*

The only person you should try to be better than
is the person you were yesterday

تنها کسی که باید سعی کنید از او بهتر باشید
فردی است که دیروز بودید.

*

All the power is within you
You can do anything

تمام قدرت در درون توست
تو می توانی هر کاری انجام دهی.

*

the word itself says I’m possible

هیچ چیز غیرممکن نیست
خود کلمه می گوید من ممکن هستم!

*

I would rather die of passion than of boredom

من ترجیح می دهم از اشتیاق بمیرم تا از کسالت.