رمان جدید

اسم رمان مهمونی دوستانه است و من سه پارت اول رو براتون میزارم.

بیوگرافی(بخش اول

بیوگرافی(بخش دوم

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم