💔 ســــلطـــان غــــم 💔 پــارت 22

غمگینم

 

خودم را بغل گرفته ام

 

و شانه هایم

 

چون گهواره ی کودکی گریان

 

تکان تکان می خورد!

 

غمگینم

 

و می دانم هیچ پرنده ای

 

روی شاخه های لرزان یک درخت

 

لانه نخواهد ساخت!

 

 

 

 

منم به یه صندلی بسته بودن...انقدر این چند روز من و زدن که فقط خون بالا میارم...بهم گفت اگ حرف نزنم...رها و مرواریدم میارن اینجا 

 

 

در باز شدن لایلا اشغال اومد تو 

 

 

لایلا: اخی اوف شدی...نگران نباش الان عشقت میاد نجاتت میده...مهمون داریم 

 

 

اما صداهاش کم کم قطع شد چشام سیاهی رفت 

 

 

 

* مروارید *

 

 

چند نفر من و به زور چشام و بستن داشتن میبردنم یک جا...اصلا اینا کین؟

 

 

آرین: مروارید خوبی؟

 

 

ــ خوبم 

 

 

معلوم نیست...با خواهرم چیکار کردن این عوضیا 

 

 

یه نفر چشام و باز...

 

 

اما این امکان نداشت..ای..ن..که...اس..تاد.. ه

 

 

استاد اینجا چیکار میکنه 

 

من و ارین و آدرین و هل داد توی یه اتاق

 

 

دور و برم و نگاه کردم دیدم مرینت و به یه صندلی بستن 

 

 

شوکه شدم...داغون داغون بود 

 

 

جیغ زدم...مریییییییینت

 

 

 

ادرین با صدای من به خودش اومد سریع دویدم سمتش

 

 

ـــ اجی مرینت تروخدا چشمات و باز کن 

 

 

نبضش و گرفتم....کند میزد 

 

 

یهو چشماش کم کم باز شد