سلوم

یک رمانه تک پارتی تو شعبه دوم نوشتم.برای ورود بهش بکلیک رویه استیکره زیر

😎

نظر و پسند نشه فراموش دستم شکست.

خدانگهدار


❤