دوستان هر کس گفتمان نویسندگان نمیدونه کجاست بزننی اون بالا رو ی پیام رسان بعد بزنین رویه گفتمان نویسندگان گفتمانه منم همونجاست.

بایی